1 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی چوب
2 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی دیوار
3 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی دیوار
4 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی دیوار
5 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی دیوار
6 / 8
رنگ تَرَک متالیک پورقاضیان
7 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی پلاستیک
8 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان بر روی چوب و دیوار


   رنگ تَرَک پورقاضیان محصولی حاصل از تلفیق علم وتجربه است ، این محصول فناور پس از سال 82 طی انجام آزمایشات مکرر و بازخور های مناسب از بازار مصرف، پا به عرصه وجود گذاشت . بعد از طی مراحل مختلف آزمایشی در سال 84 تاییدیه نوآوری طرح را از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با سطح نوآوری و ابتکار اخذ کرد. این محصول هم اکنون پس از طی مرحله تولید آزمايشگاهي و ورود به توليد نیمه صنعتی توانسته است مشکلات موجود جهت تولید انبوه را شناسایی کرده و آماده ورود به این مرحله باشد.
تاييديه طرح با درجه نوآوري و ابتكار از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
اخذ شده در دي ماه 84
مالكيت صنعتي رنگ ترك
اخذ شده در مرداد ماه 84
دريافت سطح 3 پژوهشي از بنياد ملي نخبگان
اخذ شده در مهر ماه 88
تبیین و تائید و دريافت اولین گواهینامه ثبت استاندارد کارخانه ای
اخذ شده در سال 1395
دريافت گواهینامه نانو مقیاس در زمینه تولید محصول نانو
اخذ شده و تائید شده از سال 1392 تا امروز