رنگ تَرَک پورقاضیان محصولی حاصل از تلفیق علم وتجربه است ، این محصول فناور پس از سال 82 طی انجام آزمایشات مکرر و بازخور های مناسب از بازار مصرف، پا به عرصه وجود گذاشت . بعد از طی مراحل مختلف آزمایشی در سال 84 تاییدیه نوآوری طرح را از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با سطح نوآوری و ابتکار اخذ کرد. این محصول هم اکنون پس از طی مرحله تولید آزمايشگاهي و ورود به توليد نیمه صنعتی توانسته است مشکلات موجود جهت تولید انبوه را شناسایی کرده و آماده ورود به این مرحله باشد.
تاييديه طرح با درجه نوآوري و ابتكار از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
اخذ شده در دي ماه 84
مالكيت صنعتي رنگ ترك
اخذ شده در مرداد ماه 84
دريافت سطح 3 پژوهشي از بنياد ملي نخبگان
اخذ شده در مهر ماه 88